Štítky POPAI CENTRAL EUROPE

RIMM – Retail In- store Marketing Manual

POPAI Central EuropeNový průzkum POPAI CE mapuje využitelnost komunikačních médií v místě prodeje

POPAI CE právě dokončila ve spolupráci s agenturou OMD (OMG Research) a za podpory portálu www.mistoprodeje.cz nový průzkum se zástupci vybraných maloobchodních sítí v ČR. Hlavním mediálním partnerem projektu je časopis Zboží & Prodej.
V rámci průzkumu byli osloveni zástupci mezinárodních širokosortimentních řetězců i lokálních maloobchodních sítí, hobby řetězců, elektro prodejen a drogistických řetězců. Průzkum proběhl formou on-line dotazování CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) s využitím nástroje Snapshots, který je exkluzivním systémem OMG Research. Průzkum je součástí dlouhodobého monitoringu názorů zástupců maloobchodních řetězců, který POPAI CE provádí od roku 2005.

Průzkum zkoumal mimo jiné, jaké jsou hlavní motivační faktory zástupců maloobchodu ke spolupráci se zadavateli reklamy v in-store, mapoval názory maloobchodu z hlediska vnímané důležitosti jednotlivých typů komunikačních médií i z hlediska přínosu POP prostředků.
Průzkum obsahuje rovněž detailní hodnocení významu jednotlivých typů komunikačních  prostředků a jejich využitelnosti v místě prodeje. Zástupci maloobchodu hodnotili například podlahové a regálové POP prostředky, POP prostředky k pokladnám, nástěnné POP prostředky, okenní grafiku, závěsné poutače, elektronická a interaktivní média, nástroje více smyslové komunikace atd.

Výsledky průzkumu odhalují některé významné odlišnosti mezi názory mezinárodních a lokálních maloobchodních sítí.

Zatímco hlavním motivačním faktorem pro spolupráci s dodavateli v in-store je pro mezinárodní maloobchodní sítě zvýšení prodeje podporovaných produktů, lokální maloobchodní sítě chtějí hlavně přilákat nové zákazníky. To potvrzuje často zmiňované strategie lokálních maloobchodníků, v jejichž centru zájmu je zákazník. Mezinárodní řetězce mají primární cíle definované ekonomickými ukazateli. V oblasti spolupráce s dodavateli v in-store chybí zástupcům mezinárodních maloobchodních sítí zejména prokazování účinností a efektivity POP prostředků, naopak lokální maloobchodní sítě postrádají hlavně kreativní nápady. Směrem k mezinárodním obchodníkům je tedy třeba stále generovat a prezentovat studie na téma přímých ekonomických přínosů nasazování POP médií.

Ač se může zdát, že již existuje dostatek zkušeností a výzkumů, které toto v minulosti prokázaly, na základě výsledků průzkumu je stále po nich poptávka a jejich význam by neměl být podceňován. Zajímavé je, že i v průzkumu mezi zadavateli reklamy z roku 2010 byly důkazy o efektivitě vyhodnoceny jako jeden z 3 nejvýznamnějších nedostatků ve spolupráci s dodavateli POP komunikačních řešení. Maloobchodníci tedy požadují tato data po svých dodavatelích, tj. zadavatelích reklamy a ti je zase požadují od svých dodavatelů. Evidentně na tomto poli všechny články trpí nedostatkem a trh by tudíž měl tomuto deficitu dokázat vyjít vstříc vyšší mírou spolupráce na toto téma mezi všemi těmito články. Bez jejich aktivní spolupráce se tato data v podstatě nedají generovat. Je otázkou, kdo z nich by měl být iniciátorem a organizátorem takových projektů.
Nedostatek kreativních nápadů prezentovaný lokálními maloobchodníky je prý dán především tím, že dodavatelé reklamy tomuto distribučnímu kanálu nevěnují tolik pozornosti jako u mezinárodních sítí a v té souvislosti také nedisponují dostatečnými rozpočty. Zároveň prý lokální maloobchodníci spolupracují s menšími , často lokálními, dodavateli, kteří nedodávají tak sofistikovaná řešení jako globální dodavatelé. To se pak odráží na kreativní i všeobecné úrovni POP komunikačních kampaní v prodejnách lokálních maloobchodních sítí.

Zástupci mezinárodních sítí označili jako největší problém, který brání rozsáhlejšímu umisťování in-store prostředků, nesoulad POP prostředků s interními pravidly pro umístění. To je dáno krom nedisciplinovaností dodavatelů také nepřehledností a častými změnami těchto pravidel, jejichž interpretace se prý často liší i mezi samotnými interními odděleními maloobchodníků. Lokální maloobchodní sítě toto naopak vnímají jako marginální problém prý proto, že ve významnější míře takovými pravidly nedisponují. Všechny maloobchodní sítě považují za negativum přesycenost prodejen a také to, pokud POP prostředky překážejí zákazníkům.

K nejdůležitějším prostředkům komunikace pro propagaci produktů patří dle hodnocení všech dotazovaných zástupců maloobchodu letáky. Pro mezinárodní sítě jsou dalším stejně silně vnímaným komunikačním prostředkem paletové ostrovy a dekorace, podlahové
stojany a vitríny, ochutnávky a předváděcí akce. Prvenství paletových ostrovů je dáno jejich propojením s promoakcemi a  slevovými pobídkami, které jsou právě mezinárodními maloobchodníky v rámci podpory prodeje preferovány. Pro lokální maloobchodní sítě jsou to překvapivě digitální média v místě prodeje a in-store rádio. Další analýzou získaných dat se podaří odpovědět na otázku, zda je velmi pozitivní postoj k digital signage daný nedostatkem zkušeností s tímto médiem, nebo naopak pozitivními zkušenostmi z úspěšných aplikací. In- store rádio je naopak díky menší míře všeobecného ruchu v prodejnách lokálních řetězců médiem nejen dobře hodnoceným, ale i hojně a prý úspěšně využívaným.

Realizátoři průzkumu očekávají, že nová zjištění budou sloužit především jako nástroj pro kvalitnější spolupráci zadavatelů reklamy a maloobchodních společností a napomohou zejména dodavatelům značkových výrobků při jejich přípravách komunikačních kampaní v místě prodeje.

Výsledky průzkumu budou poprvé exkluzivně představeny na konferenci Marketing at-retail
POPAI fórum 2012, která proběhne 22. 11. 2012 v Hotelu Praha, Praha 6 – Dejvice.

Marketing at-retail POPAI show 2012

POPAI Central EuropeProsaďte lépe vaše komunikační aktivity v místě prodeje

Středoevropská kancelář POPAI připravuje další ročník mezinárodní odborné akce pod názvem „Marketing at-retail POPAI show 2012“, jejíž součástí je soutěž POPAI AWARDS (soutěž o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních místech), doprovodný konferenční program a gala večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským programem.

Akce proběhne 22. listopadu 2012 v Hotelu Praha, Sušická 20, Praha 6 – Dejvice za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí POPAI France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI AWARDS Paris v Paříži.

Best of in-store 2012

Soutěž POPAI AWARDS je již tradičně považována za vrcholnou událost oboru marketing at-retail.  Přináší přehled o nejnovějších trendech v oblasti komunikačních prostředků v místě prodeje, ale i v dalších místech kontaktu se spotřebiteli.

Tvůrcům v oboru in-store komunikace poskytuje příležitost zviditelnit pro širokou odbornou veřejnost nejlepší realizace své roční tvorby a zároveň je  jedinečnou  inspirací  pro zadavatele reklamy a obchodní společnosti, jak mohou lépe uspět v místě prodeje díky efektivní komunikaci.

Proto  popularita soutěže a zájem o ní rok od roku roste, o čemž svědčí i vývoj  posledních třech ročníků soutěže, kdy se  účast v soutěži za tuto dobu zvýšila téměř o 40 % .

Potěšující skutečností je rovněž trvalý úspěch v celoevropské soutěži POPAI  AWARDS Paris,  kde se exponáty z naší soutěže pravidelně umísťují mezi nejlepšími v Evropě.

V souladu s aktuální šíří působnosti oboru in-store marketingu soutěží POP materiály, podpůrně propagační předměty (3D), prostředky pro vybavení obchodů, systémy digitální a multimediální komunikace, nástroje světelné komunikace,  informační a orientační systémy, inovativní a ekologicky šetrná in-store řešení, světové novinky z místa prodeje a integrované in-store projekty.

Soutěžní expozice bude letos opět doplněna o výstavku prací mladých tvůrců – studentů vysokých škol se specializací na marketingovou podlinkovou komunikaci, kteří představili své návrhy POP materiálů v šestém ročníku soutěže POPAI STUDENT AWARD 2012.

KONFERENCE MARKETING AT-RETAIL POPAI FORUM 2012

Když se chce, tak to jde…

Potenciál práce s kategoriemi v místě prodeje

Kreativní a efektivní spolupráce zadavatelů-dodavatelů značkových výrobků s maloobchodními řetězci v místě prodeje JE možná, a to i přes všechna úskalí nerozvinutého trhu, omezení danými ze strany řetězců i kvalitou produkce POP/POS výrobců. Podíváme se na celou problematiku z pohledu category managementu, který podporu prodeje řeší jako jednu ze svých hlavních oblastí aplikace řízení sortimentu. Konference nabídne konkrétní aplikace řízení kategorií na českém trhu.

Na jaké otázky bude konference hledat odpovědi?

Na jakou spolupráci řetězce slyší? K jaké spolupráci jsou zástupci maloobchodu vstřícní a co je pro ně důležité? Jak nastavit projekt, aby byl úspěšný? Proč některé projekty mají větší šanci umístit se v místě prodeje a některé nikoliv? Jak pracovat v rámci kategorií a podpořit prodej prostřednictvím moderních technologií? Na co by se měli zadavatelé zaměřit, aby snáze prosadili své komunikační aktivity v místě prodeje?

Vyvrcholením programu akce je společenský gala večer, na kterém budou vyhlášeny výsledky soutěže POPAI AWARDS 2012 i výsledky studentské soutěže POPAI STUDENT AWARD 2012 a předány ceny vítězům.  Součástí večera bude zajímavý program, bohatý raut a ochutnávka vín.

Pořadatelé očekávají opět celkovou účast cca 500 zástupců odborné veřejnosti včetně gala večera.

Více informací na www.popai.cz.

Marketing at-retail POPAI forum 2011

POPAI Central EuropePotenciál místa prodeje ve světle analýz a případových studií.

Středoevropská kancelář POPAI pořádá další ročník odborné konference, jejíž program se zaměří na současné výzvy a potenciál oboru marketingové komunikace v prodejních místech u nás a v zahraničí.

Konference se koná dne 22.11. 2011 v Hotelu Praha, Sušická 20, Praha 6 – Dejvice a zahrnuje mezinárodní oborovou soutěž POPAI  AWARDS 2011, doprovodný konferenční program a gala večer s předáním cen vítězům soutěže a společenským programem.

Soutěž POPAI AWARDS 2011 o nejlepší projekty a nástroje in-store komunikace je přehlídkou novinek a efektivních řešení v místě prodeje.  V souladu se světovými  trendy v in-store marketingu i letos inovujeme rozsah soutěže, a to další  novou soutěžní kategorii „Integrované in-store projekty“ , jejímž cílem je ocenit nejlepší in-store kampaně  a  zviditelnit tak úspěšné projekty spolupráce zadavatelů reklamy a maloobchodu v místě prodeje.  Více informací na http://www.popai.cz/4-64/Pravidla-souteze.aspx .

Konference Marketing at-retail POPAI forum pod názvem „ Potenciál místa prodeje ve světle analýz a případových studií“ odhalí konkrétní cesty a způsoby, jak lze využít aktuálních trendů a pozitivního vývoje v in-store pro vyšší úspěšnost projektů v místech kontaktu se zákazníky.

Více informací:

http://www.popai.cz/Konference-Marketing-at-retail-Popai-forum.aspx

Program konference

Kontakt:

POPAI CE
Pod lesem 132
500 11 Hradec Králové
Daniela Krofiánová
tel. 775 989 853, fax 495 264 698, e-mail: dkrofianova@popai.cz

Marcela Pazourková
tel. 608 257 701, fax 495 264 698, e-mail: mpazourkova@popai.cz

Vliv smyslového marketingu na prodejní místo

„Obchodníci vědí, že existuje spojení mezi atmosférou prodejního místa a výší prodejů. Nepostřehnutelné detaily od osvětlení, designu prodejního místa přes hudbu k vizuální prezentaci, to vše hraje roli při zvyšování kultury prodeje, zvyšování návštěvnosti prodejního místa a, v zásadě vzato, při zvyšování prodeje,“ uvedl Aleš Štibinger, který se ve své prezentaci věnoval vlivu atmosféry místa prodeje na výši prodeje a spotřebitelské chování.

Byl proveden výzkum, který poskytuje nový pohled na to, jakým způsobem reaguje nakupující na jednotlivé prvky atmosféry prodejního místa (vědomě i podvědomě) a také na míru souvislosti mezi atmosférou prodejního místa a výší prodejů.

Studie se zabývá mnoha aspekty atmosféry prodejního místa z obou stran „pultu“. První část studie měří přístup spotřebitele k atmosféře prodejního místa, prozkoumává, které specifické části ovlivňují spotřebitele, aby utratil více peněz či času v místě prodeje. Druhá část studie je rozsáhlý výzkum přístupu obchodníků a jejich postupy při pokusech optimalizovat prožitek z nakupování tak, aby zvýšili návštěvnost obchodu, zákazníkovu loajalitu a samozřejmě také prodeje.

Spotřebitelé byli měřeni v několika kategoriích: věk, příjem domácnosti, četnost nákupů a pohlaví. Obchodníci byli měřeni podle velikosti řetězce, velikosti obchodu a typu obchodu.

Výzkum spotřebitele zahrnoval telefonické rozhovory se 450 domácnostmi v USA. Polovina dotázaných byly ženy, druhou polovinu představovali muži. Výzkum obchodníků je výsledkem telefonických dotazníků pro výkonné řídící pracovníky přímo zapojené do rozhodování o koncepci prodejního místa. Dotázáno bylo 91 různých řetězců.

Výsledky průzkumu jsou shrnuty do vyčerpávajícího přehledu přístupů a strategií, které dnes ovlivňují „výkon“ prodejního místa. Je potřeba si také uvědomit, že prodejní místo není jen typický obchod ať už s potravinami, módou nebo domácími potřebami, ale také jakékoliv místo prodeje služeb,  jako je např. pošta, kadeřnictví nebo wellness centrum.

zdroj: popai.cz

Advee vjíždí do českých obchodních center

Robot Advee v barvách TescoReklamní robot Advee, začíná po úspěšných VIP akcích a mezinárodních veletrzích dobývat i obchodní centra. 90 let po tom, co bratři Čapkové dali světu slovo ROBOT, se tak Česká republika stává jedním z prvních míst, kde se můžete s „živými“ roboty běžně setkat.

„Věřím, že po získání tří cen v soutěži POPAI Awards o nejúčinnější reklamní médium na místě prodeje a řadě úspěšných prestižních akcí, jako byl například Český ples v Bruselu nebo mezinárodní veletrh investičních příležitostí MIPIM v Cannes, Advee nadchne i návštěvníky pražského nákupního centra Eden a Avion Shopping Park v Brně a pomůže výrazně zatraktivnit a zefektivnit prezentaci nového produktu Tesco – věrnostní a kreditní karty Clubcard,“ říká Šimon Chudoba, obchodní a marketingový ředitel české společnosti Bender Robotics, která robota vyvinula a zkonstruovala.

Advee svým atraktivním robotickým vzhledem, vtipnými komentáři a zábavným interaktivním chováním upoutává mimořádnou pozornost. Potenciální zákazník po získání základních informací vyplní na dotykovém displeji robota zábavný reklamní kvíz, za který dostane výherní leták na malý dárek. Ten si potom vyzvedne na stánku Tesco Finanční služby.

„Advee prokazuje svou jedinečnost a efektivitu v reklamě na místě prodeje. Lidé jsou z něj nadšeni a vždy si jej spojují s daným místem a produktem, který prezentuje,“ dodává Šimon Chudoba.

Advee bude prezentovat věrnostní a kreditní kartu Clubcard v nákupním centru Eden do neděle 27. března, v pondělí 28. března se s ním zákazníci mohou setkat v nákupním centru Avion Shopping Park Brno.

Databáze reklamních obrazovek

POPAI CE - Nový webový portál Digital Signage

Na české scéně digital signage se objevila databáze reklamních obrazovek. V minulosti zde podobné projekty již byly, jednalo se ale ve většině případů o komerční záležitosti.

Nový portál je aktivita sekce digitální komunikace asociace POPAI CE. Záměrem projektu je podpořit popularizaci oboru digital signage a jeho rostoucí význam v rámci marketingové komunikace. Portál je zároveň jedinečnou příležitostí pro prezentaci digitálních projektů majitelů a provozovatelů těchto systémů (reklamních obrazovek a jejich sítí).  Jeho cílem je rovněž snaha usnadnit zadavatelům reklamy orientaci ve sféře aktuálních projektů digital signage .

Návštěvníci portálu mají možnost vyhledávat jednotlivé systémy digital signage dle uvedených parametrů, geografického umístění a zároveň mohou navázat komunikaci přímo s provozovatelem systému.

Jak již bylo uvedeno, portál slouží přednostně k širšímu zviditelnění a zvýšení znalosti oboru digital signage, a proto je jeho využití  pro registrované firmy i návštěvníky zdarma. Webový portál naleznete na: dsb.popai.cz

Čas ukáže zdali bude tato aktivita úspěšná. Podle našeho názoru má šanci, už jenom z prostého faktu, že se jedná o nekomerční projekt a je garantován asociací POPAI CE.

Jsou digitální komunikační prostředky skutečným trendem i u nás?

POPAI Central EuropeS ohledem na stále rostoucí zájem zadavatelů o nové technologické trendy a fungování nových technologií ve spojení s různými kategoriemi výrobků a služeb pořádá POPAI CE seminář, jehož cílem je představit současný potenciál digitálních komunikačních médií, a to formou konkrétních ukázek a případových studií z našeho trhu včetně zjištěného efektu těchto médií.

Seminář se uskuteční 24. 2.2011  od 13,00 do 15,30 hod v přednáškovém sále společnosti Ipsos Tambor (3. patro), Národní 6, Praha 1.

Více na www.popai.cz

POPAI AWARDS 2010: To nejlepší z in-store komunikace

Středoevropská kancelář POPAI CE připravuje další ročník soutěže POPAI
AWARDS 2010 o nejlepší prostředky komunikace a reklamy v prodejních
místech.
V návaznosti na světové trendy a aktuální rozsah působnosti oboru in-store
marketingu pořadatelé inovují soutěžní pravidla a rozšiřují kategorie soutěže.
V letošním roce mohou soutěžící nově využít soutěžní kategorii zahrnující
světové novinky z in-store komunikace a rovněž kategorii, do které budou
zařazeny ekologické koncepce a in-store realizace v souladu se strategií trvale
udržitelného rozvoje.

Soutěžní expozice a hodnocení soutěžních exponátů se uskuteční 25. listopadu
2010 v kongresovém centru hotelu Clarion Congress Hotel Prague na Praze 9.
Soutěž navazuje na úspěšný loňský ročník a je pokračovatelem soutěže POPAI Zlatá
koruna POP AWARDS.

Soutěž patří mezi vrcholné události oboru marketing at-retail. Prezentuje jeho
nejnovější směry vývoje a nové sféry působnosti, je přehlídkou kreativních a
inovativních nápadů a jedinečnou inspirací pro zadavatele reklamy a obchodní
společnosti při výběru efektivních aplikací v místě prodeje.

Akce probíhá za podpory světové asociace POPAI a pod odbornou garancí POPAI
France, která je organizátorem celoevropské soutěže POPAI AWARDS Paris.
Soutěž POPAI AWARDS má mezinárodní působnost v souladu s postavením
národní kanceláře POPAI CENTRAL EUROPE v rámci celosvětové sítě POPAI.

Soutěž nabízí výrobcům a dodavatelům prostředků in-store komunikace, systémů
podpory prodeje, digitálních médií a dalších podpůrných propagačních nástrojů
příležitost zviditelnit pro širokou odbornou veřejnost nejlepší realizace své
roční tvorby v rámci soutěžní expozice i v rámci rozsáhlé mediální kampaně.

Soutěžní expozice bude doplněna o výstavku prací mladých tvůrců – studentů
vysokých škol se specializací na marketingovou podlinkovou komunikaci, kteří
představili své návrhy POP materiálů v rámci soutěže POPAI STUDENT AWARD
2010.

Součástí projektu soutěže bude rovněž konferenční program „Marketing at-retail
POPAI forum 2010“, který se zaměří na aktuální témata marketingové komunikace
v místech prodeje u nás i v zahraničí.

Soutěže POPAI AWARD 2010 se účastní

- výrobci a dodavatelé nástrojů POP reklamy,
- výrobci a dodavatelé vybavení obchodů,
- výrobci a dodavatelé světelné reklamy,
- výrobci a dodavatelé prostředků digitální komunikace,
- výrobci a dodavatelé informačních a orientačních systémů,
- výrobci a dodavatelé dárkových a propagačních předmětů,
- agentury na podporu prodeje a reklamní agentury,
- maloobchodníci,
- výrobci a distributoři potravinářského a nepotravinářského zboží,
- jiní zadavatelé reklamy v místě prodeje.

K soutěžním exponátům, které budou zařazeny do soutěže, patří POP materiály,
podpůrně propagační předměty (3D),prostředky pro vybavení obchodů,
systémy digitální a multimediální komunikace, nástroje světelné komunikace,
informační a orientační systémy, inovativní a ekologicky šetrná in-store řešení.

Exponáty v daných skupinách a mezinárodních kategoriích budou hodnoceny
odbornou porotou podle kritérií, které zahrnují design, technické zpracování,
praktičnost z hlediska spotřebitelského nákupu a schopnost upoutat pozornost
zákazníků, komunikace značky a komplexní dojem.

Oceněné exponáty v soutěži POPAI AWARDS postupují do evropské soutěže POPAI
AWARDS Paris za zvýhodněných podmínek.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci gala večera POPAI
AWARDS 2010 dne 25. listopadu 2010 v prostorách Clarion Congress Hotel
Prague.

Informace o soutěži na http://www.popai.cz/Souteze.aspx

Soutěž 2010 leták

Kontakt
POPAI CE
Daniela Krofiánová
tel. 775 989 853, fax 495 264 698, e-mail: dkrofianova@popai.cz

Marcela Pazourková
tel. 608 257 701, fax 495 264 698, e-mail: mpazourkova@popai.cz
www.popai.cz

???