S pojmem nebo souslovím „smyslový marketing“ se někteří z Vás možná již setkali a s jeho jednotlivými prvky jste zcela jistě při nakupování přišli do styku.

Podle úhlu pohledu se může lišit definice, co to vlastně smyslový marketing je. Zůstanu-li u obecné charakteristiky, tak jedna z formulací bude znít: je to soubor činností a nástrojů jejichž prostřednictvím jsou ovlivňovány lidské smysly za účelem vyvolání pozitivní emoce. V případě, že je takto využíván smyslový marketing v místě prodeje či, chcete-li, nákupu, v takovém případě je cílem smyslového marketingu vyvolání pozitivní emoce a propojení této emoce s konkrétním místem, produktem nebo značkou.

V rámci smyslového marketingu je možné pracovat se všemi pěti lidskými smysly (čich, zrak, sluch, hmat a chuť) a díky současnému trendu zvyšování kultury prodeje nachází stále větší uplatnění jako účinný marketingový nástroj v místě prodeje.

Společnost Mood Media spolupracovala na výzkumu, který se zabýval vnímáním nakupujícího a jeho pocitů při nakupování. Výzkum přinesl zajímavé výsledky o tom, jaké faktory vnímá nakupující a jakou důležitost jim přikládá při hodnocení komfortu nakupování a kultury prodeje.

Studie ESOP/ MOOD MEDIA o  « faktorech komfortu v místě prodeje »

1. Čistota (9,2)
2. Vnímání prostoru a snadná orientace (9,1)
3. Vůně (8,8)
4. Vzdušnost, teplota a klima (8,8)
5. Hudba (6,4)

Z uvedených výsledků je zřejmé, že dnešní zákazník si nejvíce všímá čistoty v místě prodeje a to bez ohledu na to, zda je muž či žena a zda nakupuje zboží nebo využívá služby. Z hlediska smyslového marketingu jde o zrakový vjem, kdy nakupující po vstupu do místa prodeje zkoumá „terén“. Tento návyk je hluboce zakořeněný z minulosti.

Hodnocení pachů a vůní je také záležitost historická. Čich je velmi úzce spjat s dýcháním (základní lidskou potřebou) a také chutí. Sami jste si určitě všimli, že nelibý pach a nebo naopak příjemná vůně jaksi ulpí na jazyku. Navíc čichový systém je přímo napojen na emoční centra.

Hudba je sice v hodnocení až na posledním místě, ale to vůbec neznamená, že by význam sluchu v rámci smyslového marketingu byl menší než u ostatních smyslů. Je vhodné působení na smysly kombinovat a obraz se zvukem má určitě vyšší účinnost než obraz samotný.

Na základě vyhodnocení vjemů v místě prodeje dochází u nakupujícího k rozhodování. Různé studie hovoří shodně v tom, že kolem 70% rozhodnutí o nákupu dochází až v místě prodeje. Druhý zajímavý a užitečný údaj, který studie potvrzují je, že až 80% rozhodnutí proběhne na základě emocí. Z těchto dvou údajů vyplývá, že smyslový marketing, který pracuje právě s emocemi, má možnost výrazně ovlivňovat rozhodnutí nakupujícího a to krátkodobá i dlouhodobá.

Toto určitě nejsou vyčerpávající informace o možnostech smyslového marketingu a budu velmi rád, pokud mě Vaše reakci a podněty budou inspirovat k dalším článkům v této rubrice.